Vedtekter

Den frivillige organisasjonens navn er Solstråler og ble stiftet 15. juni 2007.

§ 1  Formål

Solstråler skal være frivillig organisasjon som støtter fattige barn i India til skolegang.

§ 2   Medlemmer

Alle som har interesse av å hjelpe fattige barn i India.

§ 3   Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i laget.

§ 4   Kontigent

Kontigenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontigent for mer enn ett år har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan strykes som medlem av laget.  Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontigent er betalt.

§ 5   Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan ikke ta honorar for sitt arbeid. Refusjon for faktiske utgifter betales av styret. Alt som samles inn til organisasjonen ellers går uavkortet til fattige barn i India.

§ 6   Årsmøte

Årsmøtet, som holdes innen 1. juni hvert år, er Solstrålers høyeste myndighet.  Årsmøtet innkalles av styret med minst 2 ukers varsel, direkte til medlemmene.  Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 1 uke før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet.  Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettige medlemmer som møter.  Ingen har mer enn en stemme og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet.  Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

 

§ 7   Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent.  Dirigenten behøver ikke å være medlem av Solstråler.

§ 8   Stemmeavgivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.  Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

 

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrek

 

§ 9   Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1.Behandle Solstrålers årsmelding

2.Behandle Solstrålers regnskap i revidert stand

3.Behandle innkomne forslag

4.Fastsette kontigent

5.Vedta Soltrålers budsjett

6.Velge:

a)Leder

b)2 styremedlemmer

c)Revisor (som ikke er medlem av styret).

 

§ 10   Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

§ 11   Styret

Solstråler ledes av styret (3 medlemmer) som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 

Styret skal:

1.Iverksette årsmøtets bestemmelser.

2.Oppnevne etter behov komiteer/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

3.Administrere og føre nødvendig kontroll med Solstrålers økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

4.Representere Solstråler utad.

 

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede.  Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.  Ved stemmelikhet teller møtelederes stemme dobbelt.

 

§ 12   Vedtaksendring

Endringer i disse vedtekter kan bare behandles på ordinært  eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

§ 13  Oppløsning (§ 13 kan ikke endres)

Oppløsning av Solstråler kan bare behandles på ordinært årsmøte.  Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.  For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

 

Sammenslutning med andre frivillige organisasjoner anses ikke som oppløsning av Solstråler.

Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelse om lovendring, jfr. § 12.

 

Ved oppløsning skal kapital på konto gis til andre organisasjoner som driver med hjelp til fattige barn i India.

 

 

 

Alle omkostninger i forbindelse med stiftelsen skal dekkes av styret, herunder registrering, kjøp av protokoll m.m.

 

Kontigenten ble fastsatt til kr. 500.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s